Ftesë

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me Institutin e Historisë në Tiranë, Institutin Albanologjik në Prishtinë, dhe me Institutin për Trashëgiminë Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, organizojnë Konferencën shkencore: “Gjenocidi kundër shqiptarëve gjatë shek. XIX-XX”.

Studiuesit e interesuar abstraktet mund t’i dërgojnë deri më datën 20 shkurt 2022, në adresën elektronike të Institutit të Historisë-Prishtinë: [email protected]

Ju lutem gjeni të bashkëngjitura tezat e Konferencës! Kliko këtu.

Invitation

The Institute of History “Ali Hadri” in Prishtina, in cooperation with the Institute of History in Tirana, the Institute of Albanology in Prishtina, and the Institute for the Cultural Heritage of Albanians in Skopje, is organizing the Scientific Conference: “Genocide against Albanians during the XIX-XX centuries”

Interested scholars are welcome to send their abstracts until February 20, 2022, to the e-mail address of the Institute of History-Prishtina: [email protected]

Please find the Conference theses attached! Click here.

2023-11-13T13:45:23+00:00
Go to Top