Gjon Berisha

Gjon Berisha
Data e lindjes: 25.01.1975
Vendi i lindje: Gjakovë (fshati Brekoc)
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: Martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike, Bashkëpunëtor i lartë shkencorë (Prof.asoc.dr.)

• 2010-2013 – Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë, Tiranë.
-Doktor i shkencave të historisë (janar 2014)
Tema: “Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV”, udhëhequr nga Prof.dr.sc.Pëllumb Xhufi
• 2009 – Universiteti i Zarës në Kroaci, Fakulteti Filozofik – Departamenti i Informacionit-Bibliotekarisë, studimet pasuniversitare për bibliotekari dhe informacion (Magjistraturë).
-Magjistër i Shkencave të Informacionit dhe Bibliotekarisë
Tema: “Albanske Novine i časopisi 1848-1912”, udhëhequr nga Prof.asoc.dr.Zoran Velagić
• 2008 – Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik-Departamenti i Historisë-(Periudha e Mesjetës), studimet pasuniversitare (Master), të përfunduar në mars 2008.
-Master i Shkencave të Historisë
Tema: “Organizimi kishtar në Kosovë gjatë Mesjetës (shek. XI-XV)”, udhëhequr nga Prof.dr. Jahja Drançolli
• 1999 – Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik-Departamenti i Historisë, studimet katërvjeçare, 1996-1999.
Profesor i Historisë
• 2002 – Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit të Prishtinës me rrjetin e Universiteteve të Spanjës, respektivisht të programit TEMPUS, gjatë muajit janar-shkurt 2002, trajnim për dokumentacion dhe biblioteka, në Xarxa D’universitats “Joan Luis Vives”-Barcelonë.
I certifikuar: Specialist për biblioteka dhe arkiva
• EBSCO Prague Office – Çeki, trajnim për trajner nga fusha e burimeve (librave, gazeta dhe revistave) elektronike, nëntor 2006.
I certifikuar: Trajner për burime elektronike në biblioteka (revista elektronike)

• Aktualisht (nga viti 2018) – Bashkëpunëtor i lartë shkencor (periudha e mesjetës) në Institutin e Historisë-Prishtinë
• 2014-2018 Bashkëpunëtor shkencor (periudha e mesjetës) në Institutin e Historisë-Prishtinë
• 2010-1013 Mësimdhënës i lëndës së historisë dhe gjuhës latine në kolegjin “Zenit” në Prishtinë
• 2011-1019 Pjesëmarrës në hartimin e projektit të MASHT-it “Korniza e Kurrikulës së Re të Kosovës”, dhe “Kurrikulat e reja” për lëndën e historisë në rolin e ekspertit vendor.
• 2000-2009, i punësuar në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, në detyrat e punës: bibliotekar, redaktor e prej vitit 2003 shef i Departamentit të Katalogimit të Librit dhe Periodikut.
• 2017 – Koordinator i Projektit “Historia e Kosovës”.

Botime monografike:

1. Gjon Berisha. Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në fondet e Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2018.
2. Gjon Berisha. Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV (botimi i dytë, me plotësime), Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2017.
3. Gjon Berisha. Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2015.
4. Gjon Berisha. Organizimi kishtar në Kosovë gjatë Mesjetës, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2014.
5. Gjon Berisha. Albanske Novine i časopisi 1848-1912, Prishtinë: Prishtina Press 2012.
6. Gjon Berisha. Bibliografia e revistës KOSOVA 1972-2003, Instituti i Historisë së Kosovës. Prishtinë: BKUK 2004.
7. Gjon Berisha. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës 60-vjet, Prishtinë: BKUK 2004 (koautor).

Artikuj shkencorë:
1. “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe qëndrimi modus vivendi i Republikës së Raguzës”, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2019, 15-42.
2. “Baza ekonomike e sanxhakut të Prizrenit në gjysmën e dytë të shek.XVI”, Kosova, nr.44 (Prishtinë 2019).
3. “Marrëdhëniet e Gjergjit II Strazimir Balshës me Republikën e Raguzës”, Studime historike, nr.3-4 (Tiranë 2019).
4. “Црквените околности во Скопcкaтa Архиепископија е и придонесот на Коле Бојаџиу во политичкaтa, културaлното и образованaтa на Албанците”, Коле Бојаџиу – патриотот oд Скопје (Научна конференција по повод 100-годишнината од нeгoвaтa смрт), ITSHKSH, Скопје, 2019 , 78-83.
5. “Agjenti dhe tregtari Filip Barelli në oborrin e Balshajve: influenca e tij në gjysmën e dytë të she.XIV”, Studime historike, nr.1-2 (Tiranë 2018), 37-54.
6. “Albanians between the Western and Eastern Church during the 11th -15th Centuries: Religious and Political Affiliations”, European Academic Research, Vol. V, Issue 12/ March 2018, 6445-6468.
7. “Tregtia me Raguzën si bazë ekonomike për shtetin e Skënderbeut”, Akademia: revistë për kulturë, gjuhë, media, Viti II, nr.4 (Prishtinë 2018), 293-306.
8. “Kontributi i Aleksandër Stipçeviqit për kontinuitetin Iliro-Arbëror”, Akademik Aleksandër Stipçeviq: akademi shkencore (Prishtinë, 10.10.2017), Prishtinë: Kolegji Iliria, 2018, 71-82.
9. “Dimension of Skanderbeg’s relations with the Holy See in the face of Ottoman invasions”, European Academic Research, Vol. V, Issue 7/ October 2017, 3073-3093.
10. “Ipeshkvia mesjetare e Krujës”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 13 (Populli shqiptarë në rrjedhat e historisë dhe roli i personaliteteve nga Epoka e madhe e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut e deri në fund të shek.XX”, Krujw 14 gusht 2015), Prizren-Krujë 2016, 33-41.
11. “Skënderbeu dhe Papati-një aleancë e përjetshme”, Die Sonne: informativer bulletin, no.25 (Wien, Juni 2016), 22-23.
12. “Vendi i Patrikanës së Pejës në zhvillimet kulturore, fetare e politike në Kosovë gjatë periudhës osmane”, Albanologji 5, lib.2, (Prishtinë 2015), 475-492.
13. “Identiteti arbëror i Zetës: kontinuiteti iliro-arbëror i Dioklës (Zetës)”, Malësia 10 (Podgoricë 2015), 453-466.
14. “Aspects of Skanderbeg’s relationship with Alfonso V of Aragon”, Anglisticum: International Journal, literature, linguistics & interdisciplinary studies, Volume 4 Number 3-4 March-April 2015, 264-282.
15. “Arbanaška vera” si komponent i kontinuitetit dhe identitetit shqiptar”, Kosova 40 (Prishtinë 2015), 65-83.
16. “Религиозна характеристика на арбърската аристокрация през Средновековието”, Минало брой 2 (София 2015), 15-21.
17. “Marrëdhëniet e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut me Selinë e Shenjtë”, Vatikani dhe shqiptarët [përg.L.Stani], Tiranë 2014, 46-72.
18. “Sfondi kishtar i aristokracisë arbërore gjatë mesjetës”, Kumtesat I: shkencat gjuhësore, kulturore dhe historike (Konferenca e Pestë Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2013”, 14-18 maj 2013), Prishtinë 2013, 561-567.
19. “Arbërorët në Kodin e Dushanit”, Shenja, viti III, nr.30 (tetor 2103), 32-35.
20. “Diskriminimi dhe konvertimi i shqiptarëve në Kosovë gjatë sundimit nemanjid”, Kosova 22/23, 2000/2001 (Prishtinë 2003).
21. “Organizimi kishtar në Famullinë e Novobërdës gjatë shekujve XIV-XV”, Vjetari i Arkivit të Kosovës, nr. XXXIV-XXXV (Prishtinë 2008).
22. “Aspekte të organizimit Kishtar në Famullinë e Trepçës gjatë shekujve XIV-XV, Kosova, 2010 (Prishtinë 2010).
23. “Kosova në shekullin XVII sipas relatorëve shqiptarë”, Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë “Biblioteka dhe Kujtesa Kombëtare”-Edicioni II (Prishtinë, 20-22 nëntor 2007): materialet e punimeve të Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë. Prishtinë: BKUK 2008, 13-24.
24. “Mesjeta shqiptare në revistën “Studime Historike”, Tiranë 1964-2003, Buletini i Fakultetit Filozofik, XXVII-XXVIII/1997-1998 (Prishtinë 2007), 295-315.
25. “Të dhëna nga Imzot Lazër Mjeda mbi gjenocidin e ushtrive të Aleancës Ballkanike në Kosovë gjatë viteve 1912-1913”, Vjetari i Arkivit të Kosovës , XLIII-XLIV 2010, 337-348.
26. “Shtypi periodik shqiptar deri në vitin 1912”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 8. Prizren 2010, 64-70.
27. “Niman Ferizi-një jetë në shërbim të lirisë dhe arsimit”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 9. Prizren 2011, 196-203.
28. “Nilollë Vula (Vulic), Bio-bibliografi”, Kosova Archeologica, nr. I, (Prishtinë: Instituti Arkeologjik i Kosovës 2006), 214-220.
29. “Disa shënime për kontributin arkeologjik të Atë Shtjefën Gjeçovi (1874-1929)”, Kosova Archeologica, nr. I, (Prishtinë: Instituti Arkeologjik i Kosovës 2006), 209-213.
30. “Historia gojore dhe Kujtesa e Kosovës”, Biblioteka , nr.10 (Tiranë 2010), 16-20.
31. “Bibliografi selektive mbi arkeologjinë e Kosovës”, Kosova Archeologica, nr. I, (Prishtinë: Instituti Arkeologjik i Kosovës 2006), 187-208.
32. “Bibliografia në shërbim të punës kërkimore-shkencore”, Biblioletra, Viti 5, nr.2 (Prishtinë 2008), 6-7.

2019 – Pjesëmarrës në Konferencën shkencore kushtuar 330-vjetorit të vdekjes së Pjetër Bogdanit në Prishtinë (Prishtinë, BogdaniPolis, 6 dhjetor 2019), me kumtesë: “Elementi shqiptarë në kryengritjet e kohës së Pjetër Bogdanit”.
2019 – Pjesëmarrës në Tribunën shkencore organizuar në Zagreb (Zagreb, 9 nëntor 2019), me kumtesë: “Dimenzioni i jetës dhe veprës së Pjetër Bogdanit”
2018 – Konferenca shkencore ndërkombëtare kushtuar 550-vjetorin të vdekjes së Skënderbeut (Prishtinë, 16 tetor 2018), me kumtesë: “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe qëndrimi modus vivendi i Republikës së Raguzës”.
2018 – Pjesëmarrës në Simpoziumin shkencor kushtuar Skënderbeut në Detroid (Michigan SHBA, më 27 janar 2018), me kumtesë: “Gjergj Kastriotit-Skënderbeu dhe Vatikani”.
2018 – International Albanologic conference dedicated to George Castriota Skanderbeg (Tirana, May-November 2018), with study: The attitude of the Republic of Ragusa towards the anti-Ottoman war George Castriota Skanderbeg.
2018 – Konferenca shkencore ndërkombëtare “Lidhja Shqiptare e Prizrenit”, organizuar nga Instituti i Historisë “Ali Hadri” (Prizren, 10 qershor 2018), me kumtesë: “Argjipeshkvia e Tivarit dhe çështja ‘Primas Serbiae” pas Kongresit të Berlinit”.
2016 – Pjesëmarrës në Konferencën Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2016” (Prishtinë, 11-12 maj 2016), me kumtesë: “Burimet dokumentare për shqiptarët e mesjetës në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut”.
• 2014 – Pjesëmarrës në Seminarin VIII Ndërkombëtar të Albanologjisë, organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës (Tetovë, 25-26 shtator 2014), me kumtesë: “Aspekte të marrëdhënieve të Skënderbeut me Selinë e Shenjtë përballë pushtime Osmane”.
2014 – Pjesëmarrës në Konferencën Shkencor “Java e Albanologjisë”, me tematikë “Shqiptarët dhe Perandoria Osmane”, Instituti Albanologjik i Prishtinës (Prishtinë, 16-18 qershor 2014), me kumtesë: Vendi i Patrikanës së Pejës në zhvillimet kulturore , fetare e politike në Kosovë gjatë periudhës osmane.
• 2014 – Pjesëmarrje në Tryezë shkencore, “Trashëgimia Kulturore e Regjionit të Mitrovicës –Dikur dhe Sot në Realitetin e Kosovës (Mitrovicë, 09 qershor 2014), me kumtesë: Kisha katolike Shën Mërisë dhe Shën Pjetrit në Trepçë – monumente mesjetare të trashëgimisë arbërore.
• 2014 – Pjesëmarrës në Konferencën e Gjashtë Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2014” (Prishtinë, 13-15 dhe 16 maj 2014), me kumtesë: Pozicioni kishtar i arbërorëve: orientimet e tyre fetare me ato politike gjatë shek.XI-XV
• 2013 – Pjesëmarrës në Tryezën Shkencore “Konstandini i Madh dhe Krishterimi”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, më 4 dhjetor 2013. Kumtesa: Konstandini i Madh dhe Koncili i Nikesë (325).
• 2013 – Pjesëmarrës në Konferencën e Pestë Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2013″ (Prishtinë, 14-18 maj 2013), me kumtesë: Sfondi kishtar i aristokracisë arbërore gjatë mesjetës
• 2012 – Pjesëmarrës në Takimin VII vjetor Shkencor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca (Shkup, 29-31 gusht 2012), më kumtesë: Role Orthodox Archbishopric of Ohrid on the Albanian lands during XI-XIV centuries / Roli i Kryepeshkopatës Ortodokse të Ohrit në trevat shqiptare gjatë shekujve XI-XIV.
• 2010 – Pjesëmarrës në Sesionin e Nëntë Shkencor me temën “Krahina e Lumës dhe viset e tjera shqiptare në luftë për çlirim dhe bashkim kombëtar: 1878 – 1990” (Kukës 10 shtator 2010), me kumtesë: Niman Ferizi, pishtar i lirisë dhe arsimit
• 2009 – Pjesëmarrës në Simpoziumin Ndërkombëtar “Imzot Lazër Mjeda-mbrojtës dhe lëvrues i identitetit shqiptar”. (Zagreb, 13-15 mars 2009), me kumtesë: Të dhëna nga Imzot Lazër Mjeda mbi gjenocidin e ushtrive të Aleancës Ballkanike në Kosovë gjatë viteve 1912-1913.
• 2009 – Pjesëmarrës në Sesionin e Tetë Shkencor me temën: ”Shqiptarët gjatë viteve 1878-1948” (Shkup, 26 korrik 2009), me kumtesë: Shtypi shqiptar i Rilindjes 1848-1912
• 2008 – Pjesëmarrës në Konferencën Shkencore “Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë “Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë mbajti më 20 – 22 nëntor 2008 edicionin e tretë të saj nën temën “Biblioteka – urë mes dijes dhe publikut”, me kumtesë: Strategjitë dhe teknikat e kërkimit në burimet elektronike online: bibliotekari si ndërmjetësues.
• 2007 – Pjesëmarrës në Konferencën Shkencore “Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë “Biblioteka dhe Kujtesa Kombëtare”-Edicioni II (Prishtinë, 20-22 nëntor 2007), me kumtesën: Kosova në shekullin XVII sipas relatorëve shqiptarë.
• Bashkëpunëtor i disa revistave shkencore e publicistike si: Kosova, revistë e Institutit të Historisë së Kosovës; Kosova Archeologica, revistë shkencore e Institutit Arkeologjik të Kosovës, Buletini i punimeve të Fakultetit Filozofik; Vjetari, revistë e Arkivit të Kosovës, revista Biblioteka, organ i Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës; Biblioletra, revistë e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.

Historia mesjetare shqiptare shek.XI-XV, Historia e religjioneve, Trashëgimia kulturore, Histori e kulturës dhe civilizimeve.

GJUHËT E HUAJA: