Gjon Berisha

Data e lindjes: 25.01.1975
Vendi i lindje: Gjakovë (fshati Brekoc)
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: Martuar
Adresa: Prishtinë
e-mail: [email protected]

Doktor i shkencave historike, Bashkëpunëtor i lartë shkencorë (Prof.asoc.dr.)

• 2010-2013 – Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë, Tiranë.
-Doktor i shkencave të historisë (janar 2014)
Tema: “Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV”, udhëhequr nga Prof.dr.sc.Pëllumb Xhufi
• 2009 – Universiteti i Zarës në Kroaci, Fakulteti Filozofik – Departamenti i Informacionit-Bibliotekarisë, studimet pasuniversitare për bibliotekari dhe informacion (Magjistraturë).
-Magjistër i Shkencave të Informacionit dhe Bibliotekarisë
Tema: “Albanske Novine i časopisi 1848-1912”, udhëhequr nga Prof.asoc.dr.Zoran Velagić
• 2008 – Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik-Departamenti i Historisë-(Periudha e Mesjetës), studimet pasuniversitare (Master), të përfunduar në mars 2008.
-Master i Shkencave të Historisë
Tema: “Organizimi kishtar në Kosovë gjatë Mesjetës (shek. XI-XV)”, udhëhequr nga Prof.dr. Jahja Drançolli
• 1999 – Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik-Departamenti i Historisë, studimet katërvjeçare, 1996-1999.
Profesor i Historisë
• 2002 – Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit të Prishtinës me rrjetin e Universiteteve të Spanjës, respektivisht të programit TEMPUS, gjatë muajit janar-shkurt 2002, trajnim për dokumentacion dhe biblioteka, në Xarxa D’universitats “Joan Luis Vives”-Barcelonë.
I certifikuar: Specialist për biblioteka dhe arkiva
• EBSCO Prague Office – Çeki, trajnim për trajner nga fusha e burimeve (librave, gazeta dhe revistave) elektronike, nëntor 2006.
I certifikuar: Trajner për burime elektronike në biblioteka (revista elektronike)

• Aktualisht (nga viti 2018) – Bashkëpunëtor i lartë shkencor (periudha e mesjetës) në Institutin e Historisë-Prishtinë
• 2014-2018 Bashkëpunëtor shkencor (periudha e mesjetës) në Institutin e Historisë-Prishtinë
• 2010-1013 Mësimdhënës i lëndës së historisë dhe gjuhës latine në kolegjin “Zenit” në Prishtinë
• 2011-1019 Pjesëmarrës në hartimin e projektit të MASHT-it “Korniza e Kurrikulës së Re të Kosovës”, dhe “Kurrikulat e reja” për lëndën e historisë në rolin e ekspertit vendor.
• 2000-2009, i punësuar në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, në detyrat e punës: bibliotekar, redaktor e prej vitit 2003 shef i Departamentit të Katalogimit të Librit dhe Periodikut.
• 2017 – Koordinator i Projektit “Historia e Kosovës”.

Botime monografike:

1. Gjon Berisha. Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në fondet e Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2018.
2. Gjon Berisha. Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV (botimi i dytë, me plotësime), Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2017.
3. Gjon Berisha. Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj Lindore gjatë shekujve XI-XV, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2015.
4. Gjon Berisha. Organizimi kishtar në Kosovë gjatë Mesjetës, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2014.
5. Gjon Berisha. Albanske Novine i časopisi 1848-1912, Prishtinë: Prishtina Press 2012.
6. Gjon Berisha. Bibliografia e revistës KOSOVA 1972-2003, Instituti i Historisë së Kosovës. Prishtinë: BKUK 2004.
7. Gjon Berisha. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës 60-vjet, Prishtinë: BKUK 2004 (koautor).

Artikuj shkencorë:
1. “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe qëndrimi modus vivendi i Republikës së Raguzës”, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në 550-vjetorin e vdekjes, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2019, 15-42.
2. “Baza ekonomike e sanxhakut të Prizrenit në gjysmën e dytë të shek.XVI”, Kosova, nr.44 (Prishtinë 2019).
3. “Marrëdhëniet e Gjergjit II Strazimir Balshës me Republikën e Raguzës”, Studime historike, nr.3-4 (Tiranë 2019).
4. “Црквените околности во Скопcкaтa Архиепископија е и придонесот на Коле Бојаџиу во политичкaтa, културaлното и образованaтa на Албанците”, Коле Бојаџиу – патриотот oд Скопје (Научна конференција по повод 100-годишнината од нeгoвaтa смрт), ITSHKSH, Скопје, 2019 , 78-83.
5. “Agjenti dhe tregtari Filip Barelli në oborrin e Balshajve: influenca e tij në gjysmën e dytë të she.XIV”, Studime historike, nr.1-2 (Tiranë 2018), 37-54.
6. “Albanians between the Western and Eastern Church during the 11th -15th Centuries: Religious and Political Affiliations”, European Academic Research, Vol. V, Issue 12/ March 2018, 6445-6468.
7. “Tregtia me Raguzën si bazë ekonomike për shtetin e Skënderbeut”, Akademia: revistë për kulturë, gjuhë, media, Viti II, nr.4 (Prishtinë 2018), 293-306.
8. “Kontributi i Aleksandër Stipçeviqit për kontinuitetin Iliro-Arbëror”, Akademik Aleksandër Stipçeviq: akademi shkencore (Prishtinë, 10.10.2017), Prishtinë: Kolegji Iliria, 2018, 71-82.
9. “Dimension of Skanderbeg’s relations with the Holy See in the face of Ottoman invasions”, European Academic Research, Vol. V, Issue 7/ October 2017, 3073-3093.
10. “Ipeshkvia mesjetare e Krujës”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 13 (Populli shqiptarë në rrjedhat e historisë dhe roli i personaliteteve nga Epoka e madhe e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut e deri në fund të shek.XX”, Krujw 14 gusht 2015), Prizren-Krujë 2016, 33-41.
11. “Skënderbeu dhe Papati-një aleancë e përjetshme”, Die Sonne: informativer bulletin, no.25 (Wien, Juni 2016), 22-23.
12. “Vendi i Patrikanës së Pejës në zhvillimet kulturore, fetare e politike në Kosovë gjatë periudhës osmane”, Albanologji 5, lib.2, (Prishtinë 2015), 475-492.
13. “Identiteti arbëror i Zetës: kontinuiteti iliro-arbëror i Dioklës (Zetës)”, Malësia 10 (Podgoricë 2015), 453-466.
14. “Aspects of Skanderbeg’s relationship with Alfonso V of Aragon”, Anglisticum: International Journal, literature, linguistics & interdisciplinary studies, Volume 4 Number 3-4 March-April 2015, 264-282.
15. “Arbanaška vera” si komponent i kontinuitetit dhe identitetit shqiptar”, Kosova 40 (Prishtinë 2015), 65-83.
16. “Религиозна характеристика на арбърската аристокрация през Средновековието”, Минало брой 2 (София 2015), 15-21.
17. “Marrëdhëniet e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut me Selinë e Shenjtë”, Vatikani dhe shqiptarët [përg.L.Stani], Tiranë 2014, 46-72.
18. “Sfondi kishtar i aristokracisë arbërore gjatë mesjetës”, Kumtesat I: shkencat gjuhësore, kulturore dhe historike (Konferenca e Pestë Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2013”, 14-18 maj 2013), Prishtinë 2013, 561-567.
19. “Arbërorët në Kodin e Dushanit”, Shenja, viti III, nr.30 (tetor 2103), 32-35.
20. “Diskriminimi dhe konvertimi i shqiptarëve në Kosovë gjatë sundimit nemanjid”, Kosova 22/23, 2000/2001 (Prishtinë 2003).
21. “Organizimi kishtar në Famullinë e Novobërdës gjatë shekujve XIV-XV”, Vjetari i Arkivit të Kosovës, nr. XXXIV-XXXV (Prishtinë 2008).
22. “Aspekte të organizimit Kishtar në Famullinë e Trepçës gjatë shekujve XIV-XV, Kosova, 2010 (Prishtinë 2010).
23. “Kosova në shekullin XVII sipas relatorëve shqiptarë”, Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë “Biblioteka dhe Kujtesa Kombëtare”-Edicioni II (Prishtinë, 20-22 nëntor 2007): materialet e punimeve të Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë. Prishtinë: BKUK 2008, 13-24.
24. “Mesjeta shqiptare në revistën “Studime Historike”, Tiranë 1964-2003, Buletini i Fakultetit Filozofik, XXVII-XXVIII/1997-1998 (Prishtinë 2007), 295-315.
25. “Të dhëna nga Imzot Lazër Mjeda mbi gjenocidin e ushtrive të Aleancës Ballkanike në Kosovë gjatë viteve 1912-1913”, Vjetari i Arkivit të Kosovës , XLIII-XLIV 2010, 337-348.
26. “Shtypi periodik shqiptar deri në vitin 1912”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 8. Prizren 2010, 64-70.
27. “Niman Ferizi-një jetë në shërbim të lirisë dhe arsimit”, E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike 9. Prizren 2011, 196-203.
28. “Nilollë Vula (Vulic), Bio-bibliografi”, Kosova Archeologica, nr. I, (Prishtinë: Instituti Arkeologjik i Kosovës 2006), 214-220.
29. “Disa shënime për kontributin arkeologjik të Atë Shtjefën Gjeçovi (1874-1929)”, Kosova Archeologica, nr. I, (Prishtinë: Instituti Arkeologjik i Kosovës 2006), 209-213.
30. “Historia gojore dhe Kujtesa e Kosovës”, Biblioteka , nr.10 (Tiranë 2010), 16-20.
31. “Bibliografi selektive mbi arkeologjinë e Kosovës”, Kosova Archeologica, nr. I, (Prishtinë: Instituti Arkeologjik i Kosovës 2006), 187-208.
32. “Bibliografia në shërbim të punës kërkimore-shkencore”, Biblioletra, Viti 5, nr.2 (Prishtinë 2008), 6-7.

2019 – Pjesëmarrës në Konferencën shkencore kushtuar 330-vjetorit të vdekjes së Pjetër Bogdanit në Prishtinë (Prishtinë, BogdaniPolis, 6 dhjetor 2019), me kumtesë: “Elementi shqiptarë në kryengritjet e kohës së Pjetër Bogdanit”.
2019 – Pjesëmarrës në Tribunën shkencore organizuar në Zagreb (Zagreb, 9 nëntor 2019), me kumtesë: “Dimenzioni i jetës dhe veprës së Pjetër Bogdanit”
2018 – Konferenca shkencore ndërkombëtare kushtuar 550-vjetorin të vdekjes së Skënderbeut (Prishtinë, 16 tetor 2018), me kumtesë: “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe qëndrimi modus vivendi i Republikës së Raguzës”.
2018 – Pjesëmarrës në Simpoziumin shkencor kushtuar Skënderbeut në Detroid (Michigan SHBA, më 27 janar 2018), me kumtesë: “Gjergj Kastriotit-Skënderbeu dhe Vatikani”.
2018 – International Albanologic conference dedicated to George Castriota Skanderbeg (Tirana, May-November 2018), with study: The attitude of the Republic of Ragusa towards the anti-Ottoman war George Castriota Skanderbeg.
2018 – Konferenca shkencore ndërkombëtare “Lidhja Shqiptare e Prizrenit”, organizuar nga Instituti i Historisë “Ali Hadri” (Prizren, 10 qershor 2018), me kumtesë: “Argjipeshkvia e Tivarit dhe çështja ‘Primas Serbiae” pas Kongresit të Berlinit”.
2016 – Pjesëmarrës në Konferencën Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2016” (Prishtinë, 11-12 maj 2016), me kumtesë: “Burimet dokumentare për shqiptarët e mesjetës në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut”.
• 2014 – Pjesëmarrës në Seminarin VIII Ndërkombëtar të Albanologjisë, organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës (Tetovë, 25-26 shtator 2014), me kumtesë: “Aspekte të marrëdhënieve të Skënderbeut me Selinë e Shenjtë përballë pushtime Osmane”.
2014 – Pjesëmarrës në Konferencën Shkencor “Java e Albanologjisë”, me tematikë “Shqiptarët dhe Perandoria Osmane”, Instituti Albanologjik i Prishtinës (Prishtinë, 16-18 qershor 2014), me kumtesë: Vendi i Patrikanës së Pejës në zhvillimet kulturore , fetare e politike në Kosovë gjatë periudhës osmane.
• 2014 – Pjesëmarrje në Tryezë shkencore, “Trashëgimia Kulturore e Regjionit të Mitrovicës –Dikur dhe Sot në Realitetin e Kosovës (Mitrovicë, 09 qershor 2014), me kumtesë: Kisha katolike Shën Mërisë dhe Shën Pjetrit në Trepçë – monumente mesjetare të trashëgimisë arbërore.
• 2014 – Pjesëmarrës në Konferencën e Gjashtë Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2014” (Prishtinë, 13-15 dhe 16 maj 2014), me kumtesë: Pozicioni kishtar i arbërorëve: orientimet e tyre fetare me ato politike gjatë shek.XI-XV
• 2013 – Pjesëmarrës në Tryezën Shkencore “Konstandini i Madh dhe Krishterimi”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, më 4 dhjetor 2013. Kumtesa: Konstandini i Madh dhe Koncili i Nikesë (325).
• 2013 – Pjesëmarrës në Konferencën e Pestë Vjetore të Shkencës “Java e Shkencës 2013″ (Prishtinë, 14-18 maj 2013), me kumtesë: Sfondi kishtar i aristokracisë arbërore gjatë mesjetës
• 2012 – Pjesëmarrës në Takimin VII vjetor Shkencor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca (Shkup, 29-31 gusht 2012), më kumtesë: Role Orthodox Archbishopric of Ohrid on the Albanian lands during XI-XIV centuries / Roli i Kryepeshkopatës Ortodokse të Ohrit në trevat shqiptare gjatë shekujve XI-XIV.
• 2010 – Pjesëmarrës në Sesionin e Nëntë Shkencor me temën “Krahina e Lumës dhe viset e tjera shqiptare në luftë për çlirim dhe bashkim kombëtar: 1878 – 1990” (Kukës 10 shtator 2010), me kumtesë: Niman Ferizi, pishtar i lirisë dhe arsimit
• 2009 – Pjesëmarrës në Simpoziumin Ndërkombëtar “Imzot Lazër Mjeda-mbrojtës dhe lëvrues i identitetit shqiptar”. (Zagreb, 13-15 mars 2009), me kumtesë: Të dhëna nga Imzot Lazër Mjeda mbi gjenocidin e ushtrive të Aleancës Ballkanike në Kosovë gjatë viteve 1912-1913.
• 2009 – Pjesëmarrës në Sesionin e Tetë Shkencor me temën: ”Shqiptarët gjatë viteve 1878-1948” (Shkup, 26 korrik 2009), me kumtesë: Shtypi shqiptar i Rilindjes 1848-1912
• 2008 – Pjesëmarrës në Konferencën Shkencore “Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë “Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë mbajti më 20 – 22 nëntor 2008 edicionin e tretë të saj nën temën “Biblioteka – urë mes dijes dhe publikut”, me kumtesë: Strategjitë dhe teknikat e kërkimit në burimet elektronike online: bibliotekari si ndërmjetësues.
• 2007 – Pjesëmarrës në Konferencën Shkencore “Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë “Biblioteka dhe Kujtesa Kombëtare”-Edicioni II (Prishtinë, 20-22 nëntor 2007), me kumtesën: Kosova në shekullin XVII sipas relatorëve shqiptarë.
• Bashkëpunëtor i disa revistave shkencore e publicistike si: Kosova, revistë e Institutit të Historisë së Kosovës; Kosova Archeologica, revistë shkencore e Institutit Arkeologjik të Kosovës, Buletini i punimeve të Fakultetit Filozofik; Vjetari, revistë e Arkivit të Kosovës, revista Biblioteka, organ i Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës; Biblioletra, revistë e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.

Frashër Demaj, ka botuar në bashkautorësi këto tekste shkollore:

1. HISTORIA 10, Gjimnazi i Përgjithshëm dhe Gjimnazi i Shkencave Shoqërore, (dispensë) Shtëpia botuese “Dukagjini”, Prishtinë, 2003.
2. HISTORIA 10, Gjimnazi Shkencave Matematikë-Informatikë dhe Gjimnazi i Shkencave Natyrore, (dispensë) Shtëpia botuese “Dukagjini”, Prishtinë, 2003.
3. HISTORIA 6, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004. (11 herë e ribotuar)
4. USHTROJMË SË BASHKU, FLETORE PUNE 6, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004, (11 herë e ribotuar) .
5. HISTORIA 10, Gjimnazi i Përgjithshëm dhe Gjimnazi i Shkencave Shoqërore, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004, (11 herë e ribotuar).
6. HISTORIA 10, Gjimnazi Matematikë-Informatikë dhe Gjimnazi i Shkencave Natyrore, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004, (11 herë e ribotuar).
7. HISTORIA 11, Gjimnazi i Gjuhëve, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004 (5 herë e ribotuar).
8. HISTORIA 8, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë 2005, (10 herë e ribotuar).
9. HISTORIA 13, Gjimnazi i Përgjithshëm, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë 2006. (ribotuar 3 here)
10. HISTORIA 9, Fletore Pune, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2007, (8 herë e ribotuar).
11. HISTORIA 5, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2007, (8 herë e ribotuar).
12. HISTORIA 5, Fletore Pune, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2007, (8 herë e ribotuar).
13. HISTORIA 8, Fletore Pune, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtinë 2006, (9 herë e ribotuar)
14. Historia 6, Shtepia Botuese Dukagjini, Prishtinë 2019.
15. Fletore Pune Historia 6, Shtepia Botuese Dukagjini, Prishtinë 2019.
16. Historia 7, Shtepia Botuese Dukagjini, Prishtinë 2019.
17. Fletore Pune Historia 6, Shtepia Botuese Dukagjini, Prishtinë 2019.

Frashër Demaj ka recensuar këto botime monografike

1. Dr. Fehmi Rexhepi, Dr. Isa Bicaj, Historia 9, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë 2003.
2. Pjetër Binak Geci, Malësori i Flamurit, Mark Avdyli-Ndreu, Shtëpia botuese “Pjetër Bogdani”, Has, 2005.
3. Prof. dr. Muhamet Shatri, Prof. dr. Ramiz Abdyli, Dokumente Ruse për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Prishtinë 2006.
4. Haxhi Bajraktari, Marrëdhëniet shqiptaro-hebraike, Prishtinë 2009.
5. Prof. Dr. Gjyltekin Shehu, Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet diplomatike franceze (1878-1881), Prishtinë 2010.
6. Kolec Çefa, Luigj Gurakuqi në një optikë të re, Prishtinë 2011.
7. Zijadin Gashi, Mbijetesa dhe pavaresia e shkollave fillore shqipe në komunën e Prishtinës 1990-1999, Prishtinë 2014.
8. Dr. Minir Ademi, Luftëtari i tri emblemave, Beqir Sadiku – Komandant Sllupçani, Kumanovë 2014.
9. Shkodran Imeraj, Masakra e Lybeniqit, Prishtinë 2015.
10. Rrok Gjolaj, Bajraktarët e Kojës gjatë shekullit XX, Tuz 2016.
11. Permbledhje punimesh, Dëbimi me dhunë i popullatës shqiptare nga Kosova me theks të veçantë nga Mitrovica dhe rrethina e saj, Mitrovicë 2018
12. Ahmet Krasniqi, SHTATEMBEDHJETE SHTATORI (Ditar nga burgu) , Prishtinë 2018
13. Dr. Teki Kurti, Vetqeverisja vendore ne Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës, Tiranë 2018.
14. Afrim Caka, Ata u vranë-lanë pas vetes historinë, ditar burgu, dëshmi dhe fakte, Gjakovë 2019.

Historia mesjetare shqiptare shek.XI-XV, Historia e religjioneve, Trashëgimia kulturore, Histori e kulturës dhe civilizimeve.

Shiko biografinë e plotë për   Gjon Berisha