Loading...
Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë2022-11-21T21:55:43+00:00

HISTORIKU I INSTITUTIT TË HISTORISË ALI HADRI PRISHTINË

Sekretariati i Arsimit dhe i kulturës i Këshillit Ekzekutiv të Kosovës më 25 shkurt 1967 mori vendimin e themelimit të Entit të Historisë të Prishtinës dhe ia dërgoi Kuvendit të Krahinës Autonome të Kosovës për miratim.

Fillet e punës kërkimore-shkencore të studimit të historisë së Kosovës i gjejmë në janar të vitit 1946 kur u formua Seksioni për gjuhë, folklor dhe histori.

Më 1956 u formua Komisioni për Histori, që punoi deri më 31 dhjetor 1966. Komisioni punën e tij e kishte orientuar në studimin e Lëvizjes Punëtore dhe të Luftës Nacionalçlirimtare (1941-1945).

Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë

Instituti i Historisë që nga themelimi zhvillon veprimtarinë e vet botuese. Në kuadër të kësaj veprimtarie instituti ka botuar që nga viti 1972 Revistën Shkencore “KOSOVA-KOSOVO” në gjuhën shqipe dhe serbo-kroate.. Nga viti 1995 kjo revistë është botuar vetëm në gjuhën shqipe me emrin “KOSOVA”. Instituti kishte edhe edicionin “Në Flakën e Revolucionit” në gjuhën shqipe dhe “U Vatri Revolucije” në gjuhën serbo-kroate. Nga ky edicion janë botuar 11 numra. Gjithashtu Instituti i Historisë nga viti 1994 deri më 1999 ka botuar revistën historiko-politike “KOSOVA” në gjuhën angleze dhe shqipe.
Brenda këtyre viteve Instituti nxori një numër botimesh të veçanta të punëtorëve shkencorë dhe të bashkëpunëtorëve të jashtëm. Këto botime janë rezultat i projekteve të hartuara në Institut. Kryesisht janë studime monogrfike, por edhe botime të përbashkëta nga Historia e Kosovës dhe nga historia shqiptare e periudhave të ndryshme.

Arkivi i Institutit të Historisë në Prishtinë është i pasur me burime të konsiderueshme. Dokumentet iu takojnë periudhave të ndryshme historike. Shumica e dokumenteve i takojnë Historisë së Kohës së Re, kryesisht shekullit XIX dhe XX.

Lexo më shumë

Biblioteka e Institutit të Historisë “Ali Hadri” Prishtinë.

Lexo më shumë

Lajmet dhe ngjarjet

Go to Top