Selver Islamaj

Datëlindja:   10.09.1982
Vendlindja:  Billushë, Prizren
Kombësia:    Shqiptar
Gjendja civile:   martuar
Adresa:  Prishtinë
e-mail: [email protected]

Magjistër i shkencave historike – Hulumtues i Pavarur
Magjistër i shkencave politike

Prill 2013 – në vijim
Fakulteti i Historisë; Universität Wien (Universiteti i Vjenës).
Doktorand në Histori

Shkurt 2010 – Mars 2013
Fakulteti i Historisë; Universität Wien (Universiteti i Vjenës).
Magjistraturë në Histori

Shkurt 2010 – Mars 2012
Fakulteti i Shkencave Politike; Universität Wien (Universiteti i Vjenës).
Magjistraturë në Shkencat Politike

Shtator 2009 – Shkurt 2010
Fakulteti i Shkencave Politike, Sveučilište u Zagrebu (Universiteti i Zagrebit)
Master of European Studies – University postgraduate studies
(Exchange Program – Erasmus)

Tetor 2004 – Shtator 2009
Fakulteti i Historisë, Universität Wien. (Universiteti i Vjenës)

Tetor 2004 – Shtator 2009
Fakulteti i Shkencave Politike, Universität Wien. (Universiteti i Vjenës)

1998 – 2003
Gjimnazi Bilingual, VBS-Draschestraße 90-92, 1230 Wien (Austri, Vjenë)

1993 – 1998
Gjimnazi i Ulët, Singrinergasse 19-21, 1120 Wien (Austri, Vjenë)

1991-1993
Shkolla fillore, Ruckergasse 40, 1120 Wien (Austri, Vjenë)

1989-1991
Shkolla fillore, fshati Billushë, Prizren

TRAJNIME TË NDRYSHME:

29. shtator 2014 – 6. nëntor 2014
Trajnim për “Diplomatët e Ri” Clingendael Institut – Den Haag (Hollandë)

26. – 30. maj 2014
“1st Spring School on Human Rights, Peace and Security” – Spring School of the Diplomatic Academy of Kosovo, Prizren, Kosovë

Që nga 01. prill 2015 Hulumtues i Pavarur pranë Institutit të Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë

01. prill 2014 – 31. mars 2015
Zyrtar i Lartë – Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës

18. dhjetor 2013 – 31. mars 2014
Konsull në Ambasadën e Kosovës në Bern

shtator 2006 – janar 2013
Ligjerues dhe Përkthyes – Landesverteidigungsakademie, Sprachinstitut des Bundesheeres, Stfitgasse 2a, 1070 Wien (Akademia Kombëtare e Mbrojtjes, Instituti Gjuhësor i Ushtrisë Federale)

ARTIKUJ DHE STUDIME TË BOTUARA:

1. Nuri Bexheti & Selver Islamaj, Situata politike dhe përshtypjet e të huajve mbi Vilajetin e Kosovës gjatë viteve 1880-a. Revista Kosova Nr. 43 – KDU:94 (05), (Prishtinë, 2018), fq. 53-69.
2. Selver Islamaj, Situata e përditshme dhe e sigurisë në Vilajetin e Kosovës gjatë viteve 1886-1888, në bazë të raporteve konsullore Austro-Hungareze. Albanologji 6/II, (Prishtinë, 2015), fq. 313-326.
3. Selver Islamaj, Zhvillimi i kujdesit mjekësor në rajonin e Prizrenit prej 1960 deri më 1990. In The XXXIII International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture, 33/2. (Prishtina, 2015), fq. 423-437.
4. Selver Islamaj, Die medizinische Versorgung in Prizren und Umgebung von 1960-1990. (ISBN: 978-3-639-49680-2) AV Akademikerverlag (Botuar më 10.01.2014). [Selver Islamaj, Furnizimi mjekësor në rajonin e Prizrenit prej 1960 deri 1990].
5. Selver Islamaj, Aufarbeitung der Vergangenheit im Kosovo und in Kroatien. (ISBN: 978-3-639-47564-7) AV Akademikerverlag (Botuar më 11.09.2013). [Selver Islamaj, Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë dhe Kroaci.] 6. Lampalzer, Hans, [Autor]; Orešković, Zvonko, [Autor]; Pečnik, Johann, [Autor]; Islamaj, Selver [Autor], KFOR – Sprachfibel. Sprachinstitut des Bundesheeres [botuesi] Wien: Republik Österreich, Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 2013. (Abetare Gjuhësore – Fjalori për KFOR’in Austriakë 2012)
7. Selver Islamaj, “Auseinandersetzungen im Vilayet Kosova 1886-88. Eine Analyse anhand von Konsulatsberichten.” (“Konflikti në Vilajetin e Kosovës 1886-88. Një analizë e bazuar në raporte konsullor.”) U botua në Database e Arkivit të Austrisë.

PJESËMARRJE NË KONFERENCA:

1. Konferencë shkencore ndërkombëtare: Lidhja Shqiptare e Prizrenit (Prizren: 10 qershor 2018), me kumtesë: Raportet e konsullit Austro-Hungarez në Prizren 1878-1881.
2. Simpoziumi ndërkombetar: 7th International Balkan Annual Conference “The Role of Diplomacy in the History of the Balkans” (Prishtinë: 9-10 nëntor 2017), me kumtesë: “Impressions of the Austro-Hungarian diplomats on Ismail Kemal Bey” / “Përshtypjet e diplomatëve austro-hungarezë mbi Ismail Kemal Bey’në”.
3. Simpoziumi ndërkombëtar: Seminari XI ndërkombëtar i Albanologjisë. “Kujtesa, Kultura dhe Mediat e reja” (Tetovë, 29-30 shtator 2017), me kumtesë: “Udhëtarët perëndimorë dhe përshtypja e tyre mbi Shqipërinë gjatë shekujve XIX dhe XX”.
4. Konferenca Shkencore Java e Albanologjise – Këndvështrimet e të Huajve mbi Shqiptarët, Instituti Albanologjik i Prishtinës (Prishtinë,15-19 qershor 2015), me kumtesë: “Situata e përditshme dhe e sigurisë në Vilajetin e Kosovës gjatë viteve 1886-1888, në bazë të raporteve konsullore Austro-Hungareze”.
5. Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Prishtinës. (Prishtinë, 18 gusht – 30 gusht 2014), me kumtesë: “Zhvillimi i kujdesit mjekësor në rajonin e Prizrenit prej 1960 deri më 1990”.

BASHKËPUNIME SHKENCORE:

1. Iljaz Rexha, Vendbanimet dhe popullsia Albane e Kosovës (sipas Defterëve Osmanë të Shek. XV). (Prishtinë, 2017). Përpunimi dhe dizajnimi i hartës onomastike dhe kopertinës.
2. Ahmet Qeriqi, Sefë Mahmut Kosharja (1825-1881) në dritën e dokumenvete të reja historike. 19.04.2016 në www.radiokosovaelire.com, përkthimi dhe transskribimi i dorëshkrimeve Austro-Hungareze.
3. Christine von Kohl, Eine Dänin am Balkan. Zwischen Kosova und Brüssel. Kritische Skizzen. (Klagenfurt, 2008). E kam punuar Glosarin fq. 180-191.

Paleografia gjermane
• Deutsche Kanzleischrift – shek. XV-XIX
• Deutsche Kurrentschrift – shek. XVIII-XIX
• Deutsche Schreibschrift – fillim i shek. XX
• Sütterlinschrift – prej 1928
• Schwabacher − shek. XV-XVI
• Fraktur − shek. XVI-XX
• Gotische Minuskel – shek. XI-XVI
• Gotische Textura – XII-XIII
• Rotunda – XII-XV
• Schwabacher – XV-XVI
• Antiqua nga 1941 (po ashtu edhe Antiqua-Fraktur-Streit).
• Textura – shek. XII-XV

Dokumentet Arkivore nga HHStA (Haus-, Hof- und Staatsarchiv – sq. Arkivi i Shtëpisë, Oborrit dhe Shtetit) të shek. XIX-XX.

GJUHËT E HUAJA:

1. Gjermanisht: Si gjuhë e dytë amtare
2. Anglisht: Nivel C1
3. Serbo-Kroatisht: Nivel A2

Shiko biografinë e plotë për   Selver Islamaj