Kosovar Basha

Kosovar Basha
Datëlindja:   20.05.1989
Vendlindja:  Prishtinë
Kombësia:    Shqiptar
Gjendja civile:   I pamartuar
Adresa:  Rruga Hajdar Dushi, Objekti 1/A, Hyrja 1, Kati 4, nr.10., Prishtinë
e-mail: [email protected]
Tel: +386 49 160 221

Master i shkencave historike, Hulumtues i pavarur për shek.XX.

Studimet universitare i vijoi në Universitetin në Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë ku u diplomua në vitin 2010 me temën “Dyndjet Sllave”. Studimet pasuniversitare i vijoi në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë, drejtimi – Koha e Re. Në vitin 2013 mbrojti tezën e masterit “Peja sipas historisë gojore në vitet 1989-1999”.
Studimet e doktoranturës i vijon në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi”, Instituti i Historisë Nacionale – Shkup.

Nga viti 2012 punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë. Është hulumtues i pavarur për shek.XX në Departamentin e Historisë Bashkëkohore të Institutit të Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë.

1. Pozita e punëtorëve kosovarë në botën e jashtme në fund vitet 70-ta të shek.XX, “E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike”, nr.12, Prizren-Gjakovë, 2015 ;
2. Këmbimi tregtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë viteve të 70-ta të shek.XX, “Fakti shkencor”, Revistë hulumtuese-shkencore, nr. 2, Prishtinë, 2015 ;
3. Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në vitin 1979, “VJETAR” nr. 51, Prishtinë, 2015 ;
4. Bashkëpunimi i Kosovës me disa vende evropiane në vitin 1981, “Gjurmime albanologjike” – seria historike nr/45, Prishtinë, 2015 ;
5. Specializimi i pedagogëve shqiptar nga Kosova në Shqipëri gjatë viteve 1971-1975, Balcan Journal of Interdisciplinary Research, vol.2. No.1: May 2016 ;
6. Marrëdhëniet kulturo-arsimore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë periudhës janar-mars 1981, “ E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë Etnike” nr.13, Prizren, 2016 ;
7. Bashkëpunimi shkencor ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë vitit 1968, European Academic Research Journal, Volume IV, Issue XII Of March, 2017 ;
8. Konteksti historik i zhvillimit ekonomik të Pejës në vitin 1973, European Academic Research Journal, Volume V, Issue I Of April, 2017 ;
9. Bashkëpunimi kulturo-arsimor ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë viteve 1970-1971, Balcan Journal of Interdisciplinary Research, Vol.3. No.1: May 2017 ;
10. Aspektet kulturo-arsimore sipas revistës “Jehona” gjatë vitit 1974, European Academic Research Journal, Volume VI , Issue III Of June, 2018 ;

1.    Aspekte të marrëdhënieve kulturore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në fillim vitet e 70-ta të shek XX, “Seminari XXXIV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë  17-28 gusht 2015.
2.    Marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë në vitet 1968-1972, Seminari IX Ndërkombëtar  të Albanologjisë, me temë  “Lokalja dhe Universalja në Kulturën Shqiptare,  02-03 tetor 2015  Tetovë

Historia bashkëkohore shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shek.XX.

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht, Serbo-kroatisht.