Haxhi Ademi

Haxhi Ademi
Datëlindja:  26.08.1995
Vendlindja: Skenderaj
Kombësia:  Shqiptar
Gjendja civile: i martuar
Adresa:  Runik – Skenderaj
e-mail: [email protected]

Master i shkencave historike – Hulumtues i pavarur.
  •  Në vitin akademik 2005/06 është regjistruar në Universitetin e Prishtinës, përkatësisht Fakulteti Filozofik – Departamentin e Historisë, ku ka diplomuar më 06.05.2009 me temën: “Çështja Shqiptare në Kongresin e Berlinit”.
  • Në vitin akademik 2010/11 është regjistruar në studimet e nivelit master në Universitetit të Prishtinës, përkatësisht Fakultetin Filozofik – Departamentin e Historisë – Koha e Re, shek. XIX-XX dhe ka magjistruar më datë: 19.07.2013, me temën: “Arsimi shqip ne Kosovë gjatë viteve 1941-1945”.
  • Nga data: 27.11.2013 i ka të regjistruar studimet e Doktoratës në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, përkatësisht Fakultetin Filozofik – Departamenti i Historisë, drejtimi Histori Bashkëkohore, me temë: “Pozita e shqiptarëve në Kosovë gjatë Luftës së Dytë Botërore 1941-1945”.
  • Kryetar i Këshillit të Studentëve të Fakultetit Filozofik, 2008 -2010.
  • Hulumtues i Pavarur Shkencore në Institutin e Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, nga data: 07.07.2014.
Artikuj shkencorë brenda vendit:

– “Pushtimi i Kosovës nga nazifashistët dhe Kosova gjatë viteve 1941-1944”,  E Djathta Shqiptare në Mbrojtje të Shqipërisë etnike – (12). Sesioni XII shkencor, “Ripushtimi jugosllav i Kosovës dhe trojeve tjera etnike prej vitit 1944 dhe qëndresa shqiptare”, organizuar nga “Trojet e Arbrit” Gjakovë, 09 gusht 2014, botuar nga “Lumëbardhi”; Prizren dhe “Shoqata Trojet” e Arbrit, Prishtinë 2015.
– “Pozita kushtetuese e Kosovës gjatë viteve 1966-1974”,në Revistën “Diskutime”, Viti.II, Nr.8, ISSN 1857-825X, Boton Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike dhe Instituti për Studime Evropiane i Universitetit të Tiranës, Tetovë 28 nëntor 2013.

– Konferencë Ndërkombëtare “Lufta e Parë Botërore dhe shqiptarët (1914-1918), organizuar nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti Filozofik, me kumtesë: “Zona e pushtimit bullgar gjatë Luftës së Parë Botërore”, bashkautorësi me SkenderLutfiun, mbajtur më 28 qershor 2014 në Prishtinë.
– Konferencë Shkencore – Sesioni XII Shkencor, “Ripushtimi jugosllav i Kosovës dhe trojeve tjera etnike më 1944 dhe qëndresa shqiptare”, organizuar nga Shoqata e Intelektualëve mbar shqiptarë “Trojet e Arbrit”, me kumtesë: “Pushtimi i Kosovës nga nazifashistet dhe Kosova gjatë viteve 1941-1944”, mbajtur 09 gusht 2014 në Gjakovë.
– Konferencë Shkencore “Ripushtimin jugosllavë i Kosovës dhe Luftën e Drenicës (1944/1945)”organizuar nga Instituti i Historisë “AliHadri”, Prishtinë me kumtesë: “Interpretimi i literaturës historiografike për ripushtimin jugosllav të Kosovës dhe Luftën e Drenicës (1944/1945)”, mbajtur më 30 tetor 2015 në Prishtinë.
– Konferenca vjetore e shkencës “Java e Shkencës” 2016organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me kumtesë “Lufta e Drenicës 1944-1945”, mbajtur më10-12maj 2016, në Prishtinë.
– Konferencë shkencore ndërkombëtare “101 vjet Shtet Shqiptar dhe më pas”, organizuar nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, me kumtesë: “Pozita kushtetuese e Kosovës në periudhën 1966-1974”, mbajtur më 28 nëntor 2013, Tetovë.
– InternationalConference WWI the OttomanEmpireand the Balkans, “The positionofalbanians in the bulgarianoccupationduringWorldWar I.”, organizuar nga InternationalUniversityofSarajevo dhe YurtdişiTürkler, mbajtur nga 17 deri më 19 shtator 2014 në Sarajevë- Bosnjë e Hercegovinë.
– Konferencë shkencore kombëtare: “102-vjet shtete shqiptar e më pastaj-Çështja shqiptare dhe Derrallajt”, me kumtesë “Disa nga programet dhe elaboratet politike serbe për Kosovën dhe popullin shqiptar”, organizuar nga Qendra për marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike Republika e Maqedonisë, mbajtur më 6-7 dhjetor 2014, Tetovë.
– Historia Bashkëkohore Shqiptare-shek.XX.
– Historia e Kosovës e shek. XX

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht dhe serbisht.