Fidan Zeneli

Datëlindja: 06.07.1985
Vendlindja: Skënderaj
Gjinia : Mashkull
Kombësia: Shqiptar
Adresa: Klinë, —
Email: [email protected]
mob. +383 (0) 44 205 203

Master i shkencave historike

TË DHËNA BIOGRAFIKE
Në vitin akademik 2005/2006 është regjistruar në Universitetin e Prishtinës, përkatësisht Fakulteti Filozofik, dega e Historisë, ku ka diplomuar më 30.04.2009 me temën “Bizanti gjatë përiudhës se Vasilit të II”. Studimet pasuniversitare i fillon në vitin akademik 2010/11 në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës në periudhën Koha e Re, shek. XIX-XX dhe më datë: 30.05.2013, mbrojti punimin e masterit “Kontributi i klerit fetar shqiptar në Kongresin e Manastirit”. Studimet e doktoratës i vijon në Universitetin e Prishtinës Fakultetin Filozofik, Departamenti i Historisë. Është në përfundim të tezës së doktoratës me titull “Humanizmi dhe Renesanca të shqiptarët gjatë shek. XV – XVII”, mentor : prof.dr. Muhamet Mala.

Asistent i angazhuar në Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik , 2015 – 2017.
Nga janari i vitit 2020 është hulumtues i pavarur për shek.XVI-XVIII në Institutin e Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë,

1. Ndikimi i kulturës osmane në trevat shqiptare gjatë shekullit XVIII, Gjurmime albanologjike, seria e shkencave historike 50/2020, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2020 ;
2. Arberian artists during the 15th and 16th centuries, European Journal of Economics, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Graz-Austria Vol. 5 No. 3 October, 2021 ;
3. Arbers in Kotor During the Fifteenth Century, Journal of History and Future, March 2022, Volume 8, Issue 1, 91-100 ;
4. Albanian humanists of 16th century, Journal of Positive School Psychology, 2022, Vol.6, No.5, 8445-8452 ;
5. Fidan Zeneli, Contribution of Viktor Karpaci and Mark Bazaiti in architecture and sculpture of the XV-XVI centuries, Conference proceedings ICSNS XXII – 2022 TWENTY-SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON: “SOCIAL AND NATURAL SCIENCES – GLOBAL CHALLENGE 2022” 25 June Brussels Organized by International Institute for Private- Commercial- and Competition Law (Austria) in Partnership with Bielefeld University of Applied Sciences (Germany), Keiser University (USA), Institute of History and Political Science of the University of Białystok (Poland) and School of American Law (Greece), 130-136.

RECENSIONE
1. Muhamet Qerimi, Arbërit dhe Bizanti gjatë mesjetës (XI-XV), Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2017, KOSOVA, nr.46/2021, 271-272. Instituti i Historisë “Ali Hadri-Prishtinë, Prishtinë, 2021.

KONFERENCA
1. Fidan Zeneli, Krimet e forcave serbe në komunën e Klinës (1998-1999), Instituti i Historisë “Ali Hadri-Prishtinë, Prishtinë,7-8 prill, 2022 ;
2. Fidan Zeneli, Activity of Arber musicians during the Middle Ages, Universiteti “Haxhi Zeka” – Pejë/Kosovë, Pejë, 14th – 15th April, 2022 ;
3. Muhamet QERIMI, Fidan ZENELI, The war between the Churches in Albania during the Middle Ages, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University (ELTE BTK), Budapest, Budapest, 9-10 June 2022 ;
4. Muhamet Qerimi & Fidan Zeneli, Kontributi i Hasan Prishtinës për arsimin shqiptar në Kosovë, Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Filozofik & Komuna Vushtrri, 10 qershor 2022 ;
5. Fidan Zeneli, Contribution of Viktor Karpaci and Mark Bazaiti in architecture and sculpture of the XV-XVI centuries, Conference proceedings ICSNS XXII – 2022 TWENTY-SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON: “SOCIAL AND NATURAL SCIENCES – GLOBAL CHALLENGE 2022” 25 June Brussels Organized by International Institute for Private- Commercial- and Competition Law (Austria) in Partnership with Bielefeld University of Applied Sciences (Germany), Keiser University (USA), Institute of History and Political Science of the University of Białystok (Poland) and School of American Law (Greece).

GJUHËT E HUAJA:

Anglisht dhe njohuri elementare nga gjuha serbo-kroate