Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë
Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina
Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština

K O N K U R S

1. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën bashkëkohore – zgjedhje/rizgjedhje
2. 1 (Një) këshilltar shkencor për periudhën e mesjetës – zgjedhje/rizgjedhje

K O N K U R S

1. 1 (Jedan) Naučni savetnik za savremeni period – izbor/reizbor
2. 1 (Jedan) Naučni savetnik za srednjovekovni period – izbor/reizbor