Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë
Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina
Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština

 

K O N K U R S

1 (Një) hulumtues i pavarur për fundin e shek. XIX fillimin i shek. XX – zgjedhje/rizgjedhje

K O N K U R S

1 (Jedan) Nezavisni istraživači za kraj XIX veka – početak XX veka- izbor/reizbor