KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë


Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë
Institute of History “Ali Hadri” – Prishtina
Institut za Istoriju “Ali Hadri” – Priština

K O N K U R S

Drejtor të Institutit të Historisë “Ali Hadri”

Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim:

1. Të jetë doktor i shkencave të historisë, përkatësisht t’i plotësojë kushtet për t’u zgjedhur së paku në titullin bashkëpunëtor i lartë shkencor.
2. Të ketë përvojë dhe aftësi të dëshmuara në organizimin dhe udhëheqjen e punëve kërkimore-shkencore.
3. Kandidati, me rastin e konkurrimit duhet të paraqesë projektin për zhvillimin e punës kërkimore-shkencore, si dhe të mirëvajtjes së punëve të tjera në Institut.

K O N K U R S

Za izbor direktora Instituta Instorije “Ali Hadri”

Na konkurs za izbor direktora može se javiti kandidat koji ispunjave sledeće uslove:

1. Da je doktor istorijskih nauka, odnosno da ispunjava uslove da bude izabran najmanje u zvanje višeg naučnog saradnika.
2. Da kandidat ima iskustvo u rukovođenju naučnog-istraživačkog rada.
3. Kandidat traba da predstavlja predlog programa naučnog-istraživačkog rada i drugih rada na Institut.

By |2022-04-05T07:21:19+00:00April 5th, 2022|Categories: Lajme dhe ngjarje|Comments Off on KONKURS – Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË

INSTITUTI I HISTORISË “ALI HADRI”- PRISHTINË
Go to Top