Alban Dobruna

Alban Dobruna
Ditëlindja: 06.06.1984
Vendlindja: Gjakovë
Kombësia: Shqiptar
Gjendja civile: I martuar
Adresa: Rruga “Rrushtem Statovci”, nr. 27, Prishtinë.
e-mail: [email protected]

Bashkpuntor shkencor – doktor i shkencave

Në vitin 1998 përfundoi Shkollën Fillore “Mustafa Bakija” në Gjakovë, e po ashtu edhe shkollimin e mesëm në Gjimnazin “Hajdar Dushi” në Gjakovë gjat viteve 1998-2002. Në vitin akademik 2002/2003 është regjistruar në Fakultetin Filozofik – Dega e Historisë në Universitetin e Prishtinës. Në këtë fakultet ka diplomuar më 4 korrik 2006, me temën: “Flota detare në Perandorin Osmane në shek. XVI dhe Hajredin Pashë Barbarosa”. Në vitin akademik 2007/2008 në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, fillon studimet posdiplomike master në periudhën Koha e Re shek. XIX-XX, me temën: “Rendet mistike islame në qytetin e Gjakovës”, të mbrojtur më 21 qershor 2010. Në vitin akademik 2010/2011 në Qendrën e Studimeve Albanologjike të Institutit të Historisë në Tiranë, fillon studimet e doktoratës në Departamentin e Pavarësisë së Shqipërisë dhe Konsolidimit të Shtetit Shqiptar, me temë: “Rendi Halveti te shqiptarët gjatë shekullit XX”, të cilën e mbrojti me sukses më 20 tetor 2015.

Praktikant në Muzeun Etnografik në Gjakovë, 2007. Që nga 1 dhjetori 2009, punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, si bashkpuntor shkencor. Nga viti 2010 Alban Dobruna u angazhuar në aktivitete e shoqatës intelektuale “Jakova”, në projekte të përbashkëta për promovimin e historisë, kulturës, trashëgimisë së qytetit të Gjakovës. Më dt. 16.08.2018 u zgjodh nënkryetar i kësaj shoqate.

1. Histori e televizionit, Revista “Kosovarja”, Prishtinë, 2007.

2. Histori e flamurit shqiptar, Revista “Kosovarja”, Prishtinë, 2008.

3. “Përhapja e Bektashizmit në qytetin e Gjakovës”, Instituti i Historisë-Prishtinë,

Kosova, Nr. 33/34, Prishtinë, 2011.

4. “Rendet e dervishëve në Rahovec gjatë shekujve XIX-XX”, Gjurmime albanologjike, Nr. 39, Prishtinë, 2010.

5. “Struktura fetare në Kosovë gjatë shekullit XIX”, Agjencia Shtetërore e Arkivave

të Kosovës ,Vjetari, Nr. 43/44, Prishtinë, 2010.

6. “Rendi shazeli në qytetin e Gjakovës”, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Vjetari, Nr. 45/46, Prishtinë, 2011.

7. Zhvillimi i muzeologjisë në qytetin e Gjakovës, “Gjakova press”, Gjakovë, 2011.

8. “Beqir Vokshi dhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”, Instituti i Historisë-

Prishtinë, Kosova, Nr. 35/36, Prishtinë, 2012.

9. “Jehona e Deklaratës së 2 Korrikut dhe e Kushtetutës së Kaçanikut në qytetin e

Gjakovës me rrethinë”, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Vjetari, Nr.

47/48, Prishtinë, 2012.

10. Kontributi i prof. dr. Shaban Hashanit në historiografinë shqiptare për Ferizajn, Përmbledhje punimesh shkencore: Lufta e Ferizajt kundër pushtimit serb 1912, Ferizaj, 2012.

11. Hasan ef. Nahi në mbrojtje të Gjimnazit të Gjakovës, Përmbledhje kumtesash nga sesioni shkencor: Myderriz Hasan ef Nahi jeta dhe vepra (1905-1991), Prishtinë, 2012.

12. “Trajtimi i Tesawufit nga Ferit Vokopola në revisistën”NJERIU” gjatë viteve 1942-1944”, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Vjetari, Nr. 49, Prishtinë, 2013.

13. Kontributi i dijetarëve islamë në Lidhjen e Dytë të Prizrenit, Përmbledhje punimesh shkencore: Kontributi i prijësve mysilmanë në formësimin e vetëdijes dhe identiteti kombëtar, Tiranë, 2013.

14. “Rendi Halveti në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, Instituti i Historisë-Prishtinë,

Kosova, Nr. 40, Prishtinë, 2015.

15. “Trajtimi i religjionit nga Hoxhë Kadri Prishtina në revistën “Udha e së Vërtetës””, Instituti për shkencat humane “Ibni Sina”, Hikmet, Prishtinë, Nr. 11,

2015.

16. 70-Vjetori i hapjes së Normales së Gjakovës, “Gjakova press”, Gjakovë, 2016.

17. “Tarikati Islam Rifa”I në Kosovë”, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës,

Vjetari, Nr. 52, Prishtinë, 2016.

18. “Bashkësia Islame e Gjakovës gjatë Luftës së Dytë Botërore (1941-1945)”,

Instituti i Historisë-Prishtinë, Kosova, Nr. 41, Prishtinë, 2016.

19. “Bektazhizmi në veprën e Sami Frashërit”, Gjurmime albanologjike, Nr.46,

Prishtinë, 2016.

20. “Udhërrëfyes i njohur dhe i dashur nga të gjithe studentet dhe besimtarët( Prof.

Dr. Bedrush Shehu)”, Gjakovapress, Nr. 98, Janar 2017.

21. “Bashkëpunimi i Bajram Currit me Idriz Seferin gjatë kryengritjes së vitit 1912”, Instituti i Historisë-Prishtinë, Kosova, Nr. 42, Prishtinë, 2017.

22. “Riorganizimi i Komunitetit Mysliman Shqiptar më 1942”, Gjurmime albanologjike, Nr.47, Prishtinë, 2017.

23. “Rifaa’ee Islamic Tariqah in Kosovo”, Faculty pf Philology and Educatinal Sciences Hëna e Plotë “Bedër” University, Bijes Beder journal educational sciences, ISSN: 2306-0557, 2018.

24. “Pjesëmarrja e Xhemijetit në zgjedhjet parlamentare të vitit 1923 në Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene”, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve-Shkup, SCUPI, 20/2018.

25. “Nënmyftinia e Gjakovës gjatë Luftës së Dytë Botrore(1941-1945)”, Edukata islame, Prishtinë: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës, Nr.112, 2018.

26. Dimensionet e historiografisë shqiptare në revistën “Dituria islame”,Përmbledhje kumtesash nga sesioni shkencor: Revista “Dituria islame” tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, mbajtur në Prishtinë më 18-20 nëntor 2016, Prishtinë, 2018.

27. “Roli i Ahmet Koronicës në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit”, Shenja, Viti VIII, Nr. 87, korrik 2018.

28. “Kalorës i medievistikës shqiptare prof. dr. Muhamet Tërnava (1947-2017)”, Edukata islame, Prishtinë: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës, Nr.113, 2018.

29. Bashkautorë në Fjalori Enciklopedik, Botim i Akademisë së Shkencave dhe e Arteve e Kosovës-Prishtinë.

30. “Gjakova nga nëntori në nëntor”, Gjakovapress, Viti XI, Nr. 120, nëntor 2018.

31. “Tarikati Islam Saadi në qytetin e Gjakovës”, Instituti i Historisë-Prishtinë, Kosova, Nr. 43, Prishtinë, 2018.

32. “Konferenca e Bujanit ishte dhe mbetet një nga ngjarjet më të ndritshme të historisë së Kosovës”, Tropoja, Viti II, Nr.6, shkurt 2019.

33. “Gjakova dhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës (1918-1924)”, Gjurmime albanologjike, Nr.48, Prishtinë, 2018.

34. “Education and the Albanian schools during 1908-1910”, Bijes, Beder University Journal of Educational Sciences, Volume 20, Nr. 1, ISSN 2306-0557(Print), ISSN 2310-5402 (Online) www.http://bjes.beder.erdu.al/, April 2019.

35. “Gjakova në luftën e fundit të Kosovës”, Tropoja, Viti II, Nr.11, qershor 2019.

36. “Bashkësia Islame e Kosovës gjatë Luftës së Dytë Botërore (1941-1945), Ura, Viti 11, Nr. 14, , Pranverë/Verë 2019.

37. “Kontributi i dijetarëve islamë në Lidhjen e Dytë të Prizrenit”, Zani i Naltë, Nr. 27, Tiranë, 2019.

38. “75-vjetori i varjes së heroinës Ganimete Tërbeshi (1927-1944)”, Gjakovapress, Viti XII, Nr.129, gusht 2019.

VEPRIMTARIA BOTUESE

Monografi të botuara:

“Tarikati Islam Halveti te Shqiptarët”, Botimi i Instituti i Historisë ”Ali Hadri” Prishtinë, Prishtinë: 2017.

1. Kontributi i femrës shqiptare në Pavarësinë e Shqipërisë, Kumtesë e mbajtur në Shkup me rastin e 98-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, më 22 dhjetor 2010.

2. Trajtimi i religjionit nga Hoxhë Kadri Prishtina në revistën “Udha e së Vërtetës”, Kumtesë e mbajtur me rastin e 85-vjetorit të vdekjes së kryetarit të KMKK-Hoxhë Kadri Prishtina, Prishtinë.

3. Kontributi i Hasan Ef. Nahit në mbrojtjen e Gjimnazit të Gjakovës, Kumtesë e mbajtur me rastin e 20-vjetorit të vdekjes së Hasan Ef Nahit, Prishtinë.

4. Trajtimi i Tesawufit nga Ferit Vokopola në revistën “NJERIU”, Kumtesë e mbajtur në Konferencën ndërkombëtare: “Shkencat humane studime kërkimore në spiritualizimin e shkencave humane”, në Universitetin “BEDER” në Tiranë, më 11.05. 2012.

5. Kontributi i dijetarëve islamë në Lidhjen e Dytë të Prizrenit, Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin shkencor: ”Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar”, Tiranë, më 28-29 shtator 2012.

6. Kontributi i Shaban Hashanit në historiografinë shqiptare për Ferizajn, Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin shkencor: ”Rezistenca e shqiptarëve të Ferizajt kundër pushtimit serb, tetor 1912” në Ferizaj, më 23 tetor 2012.

7. Rendi halveti në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin shkencor: “100 vjet Pavarësi” në Tiranë, më 13 nëntor 2012.

8. Struktura dhe organizimi fetare në qytetin e Shkupit në gjysmën e parë në shekullit XX, Kumtesë e mbajtur në Konferencën e Pestë Vjetore të shkencës “Java e Shkencës 2013” Organizuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Prishtinë, më 14-18 maj 2013.

9. Çështja e Gjakovës në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin shkencor: “Në kuadër të 100-vjetorit të Konferencës së Ambasadorëve në Londër” në Tiranë, më 21 qershor 2013.

10. Kontributi i bektashinjve gjakovarë në çështjen shqiptare midis dy luftërave botërore, Kumtesë e mbajtur në Konferencën ndërkombëtare me temë: “Roli i Bektashizmit midis dy luftërave botërore”, mbajtur në Tetovë, 12 korrik 2013.

11. Shqiptarët e Gjakovës përballë represionit serbo-malazez në vitin 1913, Kumtesë

e mbajtur në Sesionin shkencor me temë: “Masakra e Plavës” mbajtur në Plavë, 29 korrik 2013.

12. Bektashizmi në veprën e Sami Frashërit, Kumtesë e mbajtur në Konferencën ndërkombëtare me temë: “Në kujtim të Sami Frashërit”, mbajtur në Universitetin Hëna e Plotë “Beder” Tiranë, më 28-29 tetor 2015.

13. Traktati i Lozanës dhe shpërngulja e popullsisë çame, Kumtesë e mbajtur në

manifestimin me temë: “Tragjedia Çame”, mbajtur në Prizren më 18 janar 2016.

14. Aqif Blyta dhe “Xhemjeti”, Kumtesë e mbajtur në manifestimin me temë: ”Aqif Blyta dhe mbrojtja e Pazarit të Ri”, mbajtur në Gjakovë më 6 shkurt 2016.

15. Dah Polloshka, meritat e tij patriotike, Tryezë përkujtimore, mbajtur në Gjakovë më 27 shkurt 2016.

16. Bashkëjetesa fetare tek shqiptarët gjatë shekullit XX, Ligjërata e mbajtur me nxënësit e klasave të 10-ta. në Gjimnazin “Hajdar Dushi”-Gjakovë me 23 shtator 2016.

17. Kuadrat e Parë të Shkollës Normale të Gjakovës-1946, Kumtesë e mbajtur në manifestimin me temë: Kushtua 70-vjetorit të Normales së Normales së Gjakovë, mbajtur në Gjakovë më 26 tetor 2016.

18. Dimensionet e historiografis shqiptare në revistën “Dituria Islame”, Kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore: “Revista”Dituria Islame”-tri dekata jetë, punë, sfida dhe suksese”, mbajtur në Kryesin e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, më 18-20 nëntor 2016.

19. 72 vjetori i ekzekutimit të Aqif Blytës dhe Ahmet Dacit, Kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore:” Masakra në Haxhet të Pazarit të ri”, mbajtur në Institutin Albanologjik-Prishtinë, më 21 janar 2017.

20. Formimi dhe konsolodimi i Komunitetit Mysliman Shqiptare 1912-1928, Kumtesë e mbajtur në Tribunën :” Feja-Kombi-Shteti”, mbajtur në Gjakovë më 16 shkurt 2017.

21. Bashkëpunimi i Idriz Seferit me krerët e Rrafshit të Dukagjinit gjatë Kryengritjes së vitit 1912, Kumtesë e mbajtur në Tribunën Shkencore:”Idriz Seferi- një jetë për Shqipëri (1847-1927)”, mbajtur në Gjilan më 25 mars 2017.

22. Historia e Muzeve të Gjakovës, Kumtesë e mbajtur në Tribunën Shkencore në Muzeun Etnografik të Gjakovës më 18 maj 2017.

23. Jehona e rënies së Nuhi Berishes dhe Rexhep Males në Lëvizjen Atdhetare Shqiptare , Kumtesë e mbajtur në Tribunën Shkencore:” Nuhi Berisha-jeta dhe veprimtaria atdhetare në lëvizjen ilegale shqiptare në Kosovë (1961-1984)”, mbajtur në Gjilan më 30 shtator 2017.

24. Pjesëmarrja e Xhemijetit në zgjedhjet parlamentare të vitit 1923 në Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene, Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore: ”Orgaznizata Xhemijeti dhe rezistenca e saj kundër kolonizimit”, mbajtur nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve-Shkup- Shtëpia Botuese “Logos-A”-Shkup, Shkup më 17 dhjetor 2017.

25. Kontributi i tarikateve islame në Komitetin Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, Kumtesë e mbajtur në Tryezën Shkencore:” Shekulli i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës (1918)”, mbajtur nga Instituti Albanologjik-Prishtinë, Instituti kosovar për studime sociale Gnosis, Prishtinë më 21 mars 2018.

26. Roli i Ahmet Koronicës në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore nderkombëtare:”Lidhja Shqiptare e Prizrenit”, mbajtura nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë më 8-9 qershor 2018.

27. Ripushtimi i Gjakovës në vitin 1918,Kumtesë e mbajtur në Akademin Solemne kushtuar 28 nëntorit ”Për ty flamur”, Shoqata Intelektualve “Jakova”, Gjakovë më 28 nëntor 2018.

28. Largpamësia e Konferencës së Bujanit, Kumtesë e mbajtur në Tryezën Shkencore kushtuae 75 vjetorit të Konferencës së Bujanit, Shoqata Intelektualve “Jakova”, Gjakova më 5 janar 2019.

29. Sa e shtrenjtë liria, Kumtesë e mbajtur kushtuar 20 vjetorit të fillimit të bombardimeve të Nato-s, Komuna e Gjakovës, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Gjakovë më 25 mars 2019.

30. Sylë Zarbinca dhe Beteja e Kikës, Kumtesë e mbajtur në Tribunën Shkencore: Sylë Zarbinca, martir i Shqipërisë Etnike, Gjilan më 26 korrik 2019.

31. Si e gjeti Gjakovën 9 nëntori i vitit 1945 në fushën e arsimit, Kumtesë e mbajtur në Akademin: “Një falenderim ndryshe”, shënojmë një përvjetor dhe kujtojme kontributin e madh e të vlershëm të sa e sa mësuesve dhe mësueseve (jo vetëm) të Gjakovës, Gjakovë 16 nëntor 2019.

Historia e Popullit Shqiptar (1912-1998), aspekte religjioz dhe shoqërore.

GJUHËT E HUAJA:

Ka nivel të mirë njohurish nga gjuha angleze.