Project Description

PKJ dhe pushteti revolucionar në Kosovë – KPJ i revolucionarna vlast na Kosovu. Prishtinë: Enti i Historisë së Kosovës, 1971, 263 f.