Project Description

Izber Hoti, Të dhëna të panjohura për Luftën e Dytë Botërore në Kosovë (1941-1945). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1999, 249 f.