Project Description

Hakif Bajrami, Rrethanat shoqërore dhe politike në Kosovë më 1918-1941. Prishtinë: Instituti i Historisë, 1981, 363 f.