Project Description

Fehmi Pushkolli, Lëvizja Revolucionare e Sindikatave dhe Lidhja e Sindikatave të Kosovës 1919-1975. Prishtinë: Enti i Historisë së Kosovës – Këshilli Krahinor I Lidhjes së Sindikatave të Kosovës, 1977, 474 f.