Project Description

Dokumente ruse për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare më 1912, përg. Muhamet Shatri, Ramiz Abdyli. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2006, 371 f.