Project Description

Ali Hadri, Këshillat Nacional Çlirimtare në Kosovë 1941-1945. Prishtinë: Instituti i Historisë, 1974, 204 f.