“SHNDËRRIMET NË DARDANI GJATË PERIUDHËS ROMAKE
(Proceset ekonomike, social-politike dhe kulturore)”

Dr. sc. Emine Kalaja-Hajdari
Hulumtuese e Pavarur në Institutin e Historisë, Prishtinë