K O N K U R S

1. 1 (Një) hulumtues i pavarur për shek. XIX dhe fillimi i shek. XX – zgjedhje/rizgjedhje

 

K O N K U R S

1. (Jedan) Nezavisni istraživači za XIX i početak XX veka – izbor/reizbor