K O N K U R S
1. Një bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XIX – zgjedhje
2. Një bashkëpunëtor shkencor për periudhën e shek. XX – zgjedhje

K O N K U R S

1. 1 (Jedan) Naučni saradnik za XIX vekove – izbor
2. 1 (Jedan) Naučni saradnik za XX vekove – izbor