Project Description

Teuta Shala-Peli, Drishti në Mesjetë. Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2016, 345 f.