Project Description

Shotë Galica heroinë e kombit: përmbledhje punimesh. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2003, 267 f.