Project Description

Serbia e shqiptarët: pasqyrë e politikës së Serbisë ndaj shqiptarëve prej vitit 1878 deri në vitin 1914, libri i parë. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2011, 277 f.