Project Description

Sabit Syla, Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 1939-1981. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2012, 413 f.