Project Description

Sabile Keçmezi-Basha, Programet politike të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare 1878-1990. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2013, 429 f.