Project Description

Milovan Obradoviq, Reforma agrare dhe kolonizimi në Kosovë (1918-1941), përkth.Vehap Shita. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2005, 451 f.