Project Description

Haki Kasumi, Bashkësitë fetare në Kosovë. Prishtinë: Instituti i Historisë, 1988, 198 f.