Project Description

Drita Bakija-Gunga, Gratë e Kosovës në periudhën e ndërtimit socialist (19445-1978). Prishtinë: Instituti i Historisë, 1986, 185 f.